Minggu, 22 Mei 2011

PENGARUH AJARAN MUHAMMAD ‘ABDUH DI INDONESIA

Pelopor pertama Syeikh Taher Jalaludin.

Sudah menjadi tabiat cuaca di negeri kami, apabila sudah sangat panasnya udara tengah malam yang gelap gulita, itu adalah alamat hujan lebat akan turun.

Alhamdulillah! Turunlah hujan lebat itu. Sampailah ajaran Syeikh Muhammad ‘Abduh ke Indonesia. Pelopornya yang pertama ialah Syeikh Taher Jalaludin. Beliau berasal dari daerah Minagkabau Sumatera dan keturunan dari pahlawan-pahlawan Islam10 yang telah mempertahankan Islam seketika penjajahan barat mulai masuk ke daerah itu. Lalu beliau pergi ke Makkah Al-Mukarramah untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Setelah itu dilanjutkannya pelajarannya ke Mesir pada Al-Azhar University pada sekeliling tahun 1310 H (1892 M), yaitu seketika nama Syeikh Muhammad ‘Abduh sedang naik di Mesir dalam usaha-usaha perbaikannya yang terkenal itu, setelah beliau dibolehkan pulang kembali dari pengasingannya di Beirut.

Belumlah sampai penyelidikan saya, apakah Syeikh Taher Jalaluddin yang usianya pada waktu itu masih muda, masih sempatkah beliau berguru berhalakah kepada Syeikh Muhammad ‘Abduh. Yang terang ialah bahwa sejak majalah “Al-Manar” diterbitkan pada tahun 1315 H, sampai majalah itu berhenti terbit, Syeikh Taher Jalaluddin bersama-sama dengan tuan Syeikh Muhammad Al-Kalali, seorang keturunan Arab, menerbitkan majalah “Al-Imam” di Singapura, yang isinya telah jelas mengambil haluan “Al-Manar”. Dan sekali-kali telah disalin beberapa rencana yang telah ditulis oleh Sayid.
Jamaludin Al-Afghany dan Syeikh Muhammad ‘Abduh didalam majalah “Al-Urwatul Wutsqa” kedalam bahasa Melayu dan dimuat dalam majalah itu.

Pada tahun 1908 terpaksa pimpinan majalah yang dicintainya itu ditinggalkannya, karena Sultan negeri Perak memintanya dengan sungguh-sungguh supaya sudi menjabat pangkat Mufti dalam kerajaan Perak. Kawan-kawannya menganjurkan agar beliau menerima jabatan yang mulia itu, karena merasa besar harapan dapat melancarkan cita-cita perubahan dan kemajuan yang sangat bergelora dalam hati beliau.

Maka beliau terimalah jabatan itu dan diserahkannyalah pimpinan majalah “Al-Imam” kepada Sayid Muhammad bin Aqil, dan beliaupun berangkatlah ke Perak. Seketika Sultan Perak, Sultan Idris Mursyidul A’zham Syah melawat ke London untuk menghadiri King George V naik nobat11, adalah Syeikh Taher Jalaluddin dalam kedudukan sebagai Mufti Kerajaan Perak, turut dalam rombongan Sultan.

Tetapi jabatan yang tinggi itu tidaklah rupanya memuaskan hati beliau. Fatwa-fatwanya sudah jauh lebih maju daripada fatwa yang biasa diterima dari mufti yang sebelumnya. Sehingga walaupun Sultan menyokongnya, namun ‘ulama-‘ulama Kerajaan yang lain tidaklah selalu senang menerima fatwa itu, sehingga senantiasa tumbuh perselisihan.

Akhirnya jiwa yang bebas merdeka itu merasa bahwa jabatan Mufti hanyalah mengurangi kebebasan belaka, sehingga beliau mohonkan kepada Sultan agar beliau dibebaskan dari tugas. Terpaksalah Sultan mengabulkan dan beliaupun berhentilah. Lalu beliau berangkat pada tahun 1911 ke negeri Johordan disana beliau mengajar. Dan pada tahun itu pulalah ‘ulama-‘ulama yang sefaham dengan beliau, atau murid-muris beliau waktu di Makkah meneluarkan majalah Islam yang kedua buat Indonesia dan Tanah Melayu, atau yang pertama di Sumatera. Yaitu Majalah “Al-Munir” terbit di Padang.

Selanjutnya pernah pula beliau menjadi Ketua Sidang Pengarang dari majalah “Saudara” yang terbit di Pulau Pinang sampai tahun 1937. Oleh sebab itu maka dalam catatan sejarah persurat-kabaran di Tanah Melayu, Syeikh Taher disebut “Syekhnya kaum wartawan”.

Kaum Muda di Sumatera.
Adapun ‘ulama-‘ulama yang menerima gerak baru di Sumatera itu, yang paling terkemuka ialah 3 orang. Syeikh Muhammad Djamil Djambek (yang tertua diantara mereka), Syeikh ‘Abdullah Ahmad dan Syeikh ‘Abdul Karim Amrullah.

Syeikh ‘Abdullah Ahmad menetap di kota Padang dan beliau sendirilah yang mengepalai penerbitan “Al-Munir”. Syeikh ‘Abdul Karim Amrullah menetap di Padang Panjang dan Syeikh Muhammad Djamil Djambek di Bukittinggi.

Syeikh Djamil Djambek ahli falak dan beliaulah yang mula-mula menyatakan pendapat bahwa memulai dan menutup puasa Ramadhan boleh dengan memakai hisab dan beliau amat ahli memikat hati orang supaya kuat beribadah dan membantah keras kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang tasawuf.

Syeikh ‘Abdul Karim Amrullah ahli dalam hal Fiqh dan Ushulnya, dan menyatakan dengan terang-terangan dalam satu bukunya bahwa beliau membantah faham yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Beliau mendirikan sebuah madrasah di Padang Panjang, untuk membentuk kader-kader yang kemudian menyampaikan fahamnya kepada umum.

Dan Syeikh ‘Abdullah Ahmad adalah seorang pengarang dan wartawan, yang dengan penanya dapat menyiarkan fahamnya, bukan saja kepada orang kampung, bahkan dalam kalangan orang-orang yang berpendidikan barat. Diantara peminatnya waktu itu ialah seorang pemuda bernama Mohammad Hatta! Sekarang seorang pemimpin besar Indonesia.

Didalam “Al-Munir” itulah Syeikh ‘Abdul Karim Amrullah menjawab segala soal yang berkenaan dengan hukum-hukum agama dan menyatakan fatwanya yang mulai kelihatan perbedaannya dengan faham-faham yang biasa.

Adapun kegoncangan yang pertama timbul ialah setelah keluar buku “Al-Fawaid Al-‘Aliyyah” yang dikhususkannya untuk menyatakan bahwa melafalkan niat “ushalli” dipermulaan sembahyang itu tidaklah berasal daripada Rasul, dan tidak diperbuat oleh sahabat-sahabatnya dan tidak pula oleh Imam-Imam madzhab yang empat. Dikemukakannya pendapat ‘ulama-‘ulama segala madzhab yang menguatkan pendapatnya itu, diantaranya ialah perkataan Ibnul Qayyim didalam kitabnya Zaadul Ma’ad.

Kegoncangan kedua ialah setelah keluar pula kitabnya yang bernama “Iqazun Niyam” yang menyatakan pula bid’ahnya berdiri ketika membaca Maulid Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah itu keluar pulalah fatwanya menyerang habis-habisan nikah “Muhallil”, padahal cara yang buruk itu masih banyak dilakukan orang diwaktu itu dan didiamkan saja oleh ‘ulama-‘ulama, bahkan dibolehkan, sebab ada ‘ulama mutaakhirin Syari’iyyah yang membolehkan. Setelah itu mulailah dibatalkannya amalan kaum tasawuf, yaitu merabithahkan hati dengan guru ketika mengerjakan suluk, dan diberantasnya faham Wahdatul Wujud!

Meskipun masalah ini ditimbulkan diatas nama Syeikh ‘Abdul Karim Amrullah, namun kedua temannya itu turut bersatu mempertahankan fatwa itu. Dan ‘ulama lain yang selama ini belum bersatu menyatakan faham, mulailah menyatakan persetujuan.

Selain dari itu mulai pulalah mereka mengubah Khutbah Jum’at. Selama ini khutbah Jum’at hanya dalam bahasa ‘Arab saja. Yang lebih dahulu tidak faham adalah khatibnya sendiri sebelum orang yang mendengar. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa boleh khutah dalam bahasa yang difaham oleh umat di tempat itu, dan kalau yang memakai bahasa ‘Arab juga cukuplah rukun-rukunya saja, supaya ada faedah bagi khutbah itu yang bermaksud memberi petunjuk dan ajaran kepada kaum Muslimin! Dihitung orang adalah 17 perkara banyaknya soal baru yang mereka timbulkan.

Niscaya timbullah reaksi daripada `Ulama yang bertahan pada yang lama. Dan reaksi itu amat hebat. `Abdul Karim Amrullah dan kawan-kawannya dituduh telah keluar dari Mazhab, bahkan telah talfiq dalam mazhab, sebab memakai alasan dari kitab Zadul Ma`ad, karangan Ibnul Qayyim, yang bukan seorang `Ulama Mazhab Syafi’i, tetapi bermazhab Hanbali dan banyak pula fatwanya yang disalahkan oleh `Ulama dizamannya. Dan apabila telah talfiq dalam mazhab, niscaya keluarlah dia dari Mazhab Ahli Sunnah Wal Jama’ah.

Untuk itu, mereka menerbitkan pula satu majalah bernama “Al-Mizan”. Mereka menamakan diri mereka “Kaum Tua” yang setia memegang Mazhabdan menggelari ‘Ulama Angkatan Baru itu “Kaum Muda” yang keluar dari Mazhab.

Terjadilah pertukaran fikiran, kadang-kadang bagus dan indah dan kadang-kadang kasar dalam kedua majalah itu. Mungkin setengah daripada perkara itu di zaman sekarang boleh dipandang kecil, tetapi bagi masa itu adalah soal penting, karena itulah permulaan daripada pembahasan yang membuka fikiran, tandanya pintu ijtihad telah mulai terbuka. Dahulu pedoman hanya kitab “Tuhfah” dan “Nihayah”, sekarang sudah naik kepada “Al-Uum” dan terus kepada Al Quran.

Dalam hebatnya pertentangan-pertentangan itu tersiarlah buku-buku karangan Sayid Zaini Dahlan dan Syekh Yusuf Nabhani. Kedua beliau itu dalam karangan-karangannya mencela faham Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan mencela Wahhabi, karena perkara tawassul. Dan Syekh Yusuf Nabhani tidak lagi semata-mata mencela, tetapi memfitnah dan membusuk-busukkan Sayid Jamaluddin Al-Afghany dan Syekh Muhammad ‘Abduh, melepaskan seluruh sakit hatinya dengan kata-kata yang rendah, yang tidak layak bagi seorang biasa, usahkan `Ulama. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa pengaruh fitnah buku Nabhani itu di tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak berani menentang cahaya Matahari Kebenaran12.

“Kaum Muda” itu dituduhlah keluar dari Mazhab, meniru kafir karena membolehkan memakai pantalon dan membolehkan belajar agama dengan memakai bangku dan papan-tulis. Tetapi semua celaan, tantangan dan serangan itu tidaklah sedikit jua menjebabkan mereka mundur setapak juapun daripada langkah mereka, bahkan menambah mereka lebih berani.

Sebagaimana saja katakan tadi, Syekh `Abdul Karim Amrullah mengajar di Padang Panjang, maka banyaklah murid datang. Diantara murid itu ialah Zainuddin Labay El-Yunusy yang telah menterjemahkan Riwayat Perjuangan Mustafa Kamil kedalam bahasa Indonesia ditahun 1916. Dan beliau tidak pula lupa memikirkan pendidikan bagi anak-anak perempuan, lalu beliau dirikan pula Madrasah yang khusus buat mereka. Maka adalah Nyonya Rahmah El-Yunusyah yang telah ziarah ke Mesir ini tahun yang lalu, murid yang utama diantara mereka.

Dan Nyonya Rahmah sendiri kemudiannya meneruskan usaha itu, sehingga sekolahnya itu dizaman sekarang menjadi satu teladan didikan bagi anak perempuan dalam hal agama, sehingga menimbulkan niat pula bagi Syekh Jami’ Al-Azhar Dr Syekh `Abdur Rahman Taj hendak mendirikan sekolah semacam itu sebagai bahagian dari Al-Azhar, sebab telah beliau lihat sendiri seketika beliau melawat kesana13.

Satu contoh dari pada keberanian `Ulama itu ialah soal pakaian. Sudah menjadi adat `Ulama memakai jubah dan sorban dan beliau-beliaupun memakai jubah dan sorban. Tetapi beliau-beliau telah menyatakan fatwa bahwa memakai pakaian secara Barat dengan capiau dan dasi tidaklah haram, karena Islam tidaklah menentukan corak pakaian tertentu; serupa benar dengan fatwa Syekh Muhammad ‘Abduh yang terkenal dengan “Fatwa Transval” itu.

Tetapi oleh karena ‘Ulama Kaum Tua mengatakan bahwa berpakaian demikian haram, maka Syekh ‘Abdullah Achmad dan Syekh `Abdul Karim Amrullah telah sengaja memakai pantalon, capiau dan dasi beberapa tahun lamanya. Dan kemudian setelah hal itu tidak menjadi bincangan hangat lagi, beliau-beliaupun kembali memakai jubah dan sorbannya. Dan Syekh Muhammad Djamil Djambek sengaja membeli motorfiets dan menaikinya sendiri, dan membeli mobil dan memegang setirnya sendiri, suatu hal yang “ganjil” bagi `Ulama pada pandangan waktu itu.

Beliau memakai kendaraan itu buat pergi ke kampung-kampung memberi ajaran dan fatwa kepada ummat.

`Ulama-‘ulama Tua itupun pernah meminta fatwa kepada ‘Ulama’ Makkah buat menjatuhkan mereka itu dan buat mencap mereka sesat lagi menyesatkan, karena 17 masalah yang mereka keluarkan itu. Fatwa itupun datang, meskipun `Ulama-‘ulama Makkah itu hanya mendengar keterangan dari sebelah pihak saja. Tetapi tidaklah ada bekasnya atas UmmatMinangkabau, melainkan sangat sedikit, sebab pengaruh mereka atas negerinya sudah lebih dari pada pengaruh ‘Ulama Makkah yang jauh itu. Orang tidak mau taqlid lagi.

Itulah usaha yang telah mereka kerjakan, sehingga Minangkabau khususnya dan Sumatera umumnya telah mencapai perobahan baru dan cepat. Dan sekarang telah menjadi salah satu markas Islam yang kuat.
Beberapa `Ulama Lain Yang Sefaham.
Setelah ketiga `Ulama besar itu, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Syekh `Abdul Karim Amrullah dan Syekh ‘Abdullah Ahmad menyatakan pendirian yang tegas itu, menegaskan madzhab salaf, menjunjung fikiran Muhammad ‘Abduh, mendapat tuduhan Wahhabi dan sebagainya dari pihak lawannya, beberapa orang `Ulama yang lain di Sumatera Barat menjelaskan pendirian yang berpihak kepada beliau-beliau. Patutlah dicatat nama Syekh Muhammad Thaib Tanjung Sungayang, Syekh ‘Abdullatif Rasyid dan saudaranya Syekh Daud Rasyid Balingka, Syekh ‘Abbas ‘Abdullah dan saudaranya Syekh Mustafa ‘Abdullah Padang Japang, Syekh ‘Abdurrasjid Maninjau, Tuanku Laut Lintau, Syekh Ibrahim bin Musa Parabek. Yang satu inilah yang sekarang masih hidup.

Beliau-beliau itu menerima murid-murid belajar pada pondoknya masing-masing. Maka negeri-negeri Padang Panjang, Bukittinggi, Parabek, Padang Japang, Tanjung Sungayang, penuhlah dengan murid-murid yang belajar agama yang mulai memakai susunan cara baru. Seluruh madrasah itu pada tahun 1918 digabungkan dalam satu organisasi bernama “Sumatera Thawalib”. Dalam madrasah itu sejak tahun 1918 itu mulailah dikaji orang karangan-karangan Muhammad ‘Abduh dan tafsirnya, buah tangan Sayid Rasyid Ridha dan lain-lain, sehingga keluar dari sana angkatan muda Islam mendapat semangat baru. Dan beberapa orang diantara mereka melanjutkan belajar ke Al-Azhar dan Daru’l Ulum di Mesir. Diantaranya ialah Muchtar Luthfi, Ilyas Ya’kub, Mahmud Yunus, dan lain-lain, yang setelah mereka pulang kembali telah membawa semangat baru ke negeri kami. Bahkan Muchtar Luthfi dan Ilyas Ya’kub pernah menerbitkan di Mesir dua majalahberturut-turut, untuk menyebarkan cita-cita modernisasi di Indonesia. Pertama bernama “Seruan Azhar” (Nadaiil Azhar), yang kedua bernama “Pilihan Timur”. Keduanya berhenti terbit karena pemerintah penjajahan tidak memberi kesempatan tersiar luas.

Banyaklah diantara murid-murid `Ulama itu yang telah menjadi orang penting di Indonesia sekarang. Diantaranya ialah Nyonya Rahmah El-Yunusiyah, tetamu Mesir yang utama pada tahun yang lalu, dan beliaupun duduk dalam Parlemen Indonesia. Syekh Ahmad Rasjid Sutan Manshur, Ketua Umum Muhammadiyah dan Anggota Konstituante. Zainal Abidin Ahmad, Wakil Ketua Parlemen Indonesia. ‘Abdullah Aidid, Kuasa Usaha Indonesia dalam Kerajaan Jordania. Muhammad Zain Hassan, Kuasa Usaha Indonesia di Suriah. Manshur Daud, Duta Indonesia di Irak. Beberapa orang diantara mereka itu, sehabis belajar pada `Ulama-‘ulama yang tercinta itu, meneruskan perjalanan ke Mesir, ke sumber telaga fikiran Muhammad `Abduh. Ada yang mendapat ijazah Al-Azhar dan ada yang di Darul Ulum dan ada yang meningkat ke Universitas Mesir.

Oleh karena memandang amat penting kebangkitan faham baru di Minangkabau itu, maka beberapa Orientalis Barat telah datang sendiri ke sana buat mempelajarinya dari dekat. Diantaranya ialah Ds. Zwemmer, zendeling Kristen yang ternama. Prof. Dr Schricke, Guru Besar di negeri Belanda. Prof. K.K. Berg. Beliau ini telah menuliskan kesan beliau tentang gerakan “Salaf” di Sumatera Barat itu dalam bukunya “Wither Islam” yang disalin oleh Al-Ustadz Abu Raidah ke bahasa Arab ditahun 1934 dan diberi nama Arab “Wijhatul Islam”.

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,Kritik Dan Saranya Sangat Ber Arti

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Copyright © 2012. MAHKOTA CAHAYA - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Blog Bamz